Категории

О Б Я В А

04 Октомври 2018 | 10:35 Прочетена: 138


      УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

      На основание чл. 8, ал. 10 от  Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане на Общински съвет- Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, а именно:
      § 1. В Раздел IV. „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извърши разпореждане”, към точка 4.1. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение  да извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг или конкурс”, се добавя нова подточка 14, както следва:
       „4.1.14. Имот № 642.53 с площ от 426.18 кв. м. по план на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4 от ЗСПЗЗ, находящ се в землище гр. Етрополе, местност Баш Самоков.”
        инж. СТЕФАН БОРИСОВ               /п/
За Кмет на Община Етрополе
/съгласно Заповед № РД-15-478-А/01.10.2018 г./