Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 31-2/03.10.2018г.

03 Октомври 2018 | 16:49 Прочетена: 142

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж строеж №31/03.10.2018г. за строителство на: „Пристройка към жилищна сграда”, находяща се в УПИ II-477, кв.199 по плана на  гр. Етрополе.

     Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.


/публикувано на 03.10.2018г./                                                   Гл. архитект