Категории

СЪОБЩЕНИЕ

27 Септември 2018 | 13:27 Прочетена: 141

                                                             СЪОБЩЕНИЕ от 27.09.2018 г.


Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-466/25.09.2018 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот № 040024, м. „Лопянското”, землище на с. Брусен, общ. Етрополе.
Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.
                                     
гл. специалист „РПиОД”                                          (публикувано на 27.09.2018 г.)
       /Хр. Дочева/