Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

18 Септември 2018 | 14:11 Прочетена: 171

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е  С Ъ О Б Щ А В А,


        Че с Решение № 120/30.08.2017 г. Общински съвет – Етрополе одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ-текстова и графична част и разрешава на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД да възложат да се изработи проект за ПУП– Парцеларен план за трасе на оптичен кабел, преминаващ през поземлен имот, горска територия, частна държавна собственост № 640201, землище на гр. Етрополе.  
         На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.


(публикувано на 18.09.18г.)                             гл.специалист “РПиОД”
                                                                              /Хр. Дочева/