Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

18 Септември 2018 | 14:10 Прочетена: 164

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е  С Ъ О Б Щ А В А,


        Че с Решение № 117/30.08.2017 г. Общински съвет – Етрополе одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ-текстова и графична част и разрешава да се изработи проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на 3(три) нови горски пътища, преминаващи през поземлени имоти, горска територия, частна общинска собственост №№ 533008 и 600005, землище на с. Брусен.  
         На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.


(публикувано на 18.09.18г.)                             гл.специалист “РПиОД”
                                                                              /Хр. Дочева/