Категории

СЪОБЩЕНИЕ № 2/14.09.2018 г.

14 Септември 2018 | 13:56 Прочетена: 103

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-440/13.09.2018 г  на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за подробен устройствен план – ПЗ за УПИ ХV-8, кв. 9 по плана на в.з.Рибарица, част от КПИИ за обект „Вилна сграда”.
На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №  29/13.09.2018 г. за строеж на “Вилна сграда” в УПИ ХV-8, кв. 9, в.з. Рибарица.
Проектът – Плана за застрояване, Разрешителното за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ, във вр. с чл. 150, ал. 8 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения по издадената заповед № РД-15-440/13.09.2018 г. и разрешение за строеж № 29/13.09.2018 г. в Административен съд София област, чрез Кмета на Община Етрополе в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението.гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 14.09.2018 г.)
       /Хр. Дочева/