Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

07 Септември 2018 | 15:14 Прочетена: 131

                                                                     О Б Я В Л Е Н И Е

                                           На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                                     О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   С Ъ О Б Щ А В А,
 
че със заповед № РД-15-433/07.09.2018 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР и ПЗ за УПИ VІІІ-88, кв. 28 по плана на с. Бойковец.

(публикувано на 07.09.18 г .)
                                                                         Хр. Дочева  
                                                                 /гл. специалист „РПиОД”/