Категории

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Вх. № 30-00-273/31.08.2018г.

03 Септември 2018 | 16:32 Прочетена: 140

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ    Вх. № 30-00-273/31.08.2018г.
От: „Елаците – Мед“ АД
Относно: „ Изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за служещ поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост (ПИ) №640201 по КВС на гр. Етрополе, общ. Етрополе                                              ЕКАТТЕ 27632“