Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 27-3/29.08.2018г.

30 Август 2018 | 19:37 Прочетена: 140

                                             С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е  № 27-3/29.08.2018г.


    Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №27/29.08.2018г. за строителство на строеж по проект: „Филиал за спешна медицинка помощ – вътрешно преустройство на част от съществуващата сграда, навес за линейки, козирка, дизел генератор и паркинг” находящ се в УПИ I, кв.16 по плана на гр. Етрополе
     Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.


/публикувано на 29.08.2018г./                                                   Гл. архитект