Категории

ОБЯВА

10 Август 2018 | 14:11 Прочетена: 136

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

      На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общински съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект за изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.:

     § 1. В Раздел IV. Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане, в точка 4.1. Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг или конкурс, се отменя т. 4.1.13:
„4.1.13. Помещение – магазин за промишлени стоки с площ от 50.00 (петдесет) кв. м., находящо се на бул. „Руски” № 100, между оси 24-26 на първия етаж в жилищен блок № 1, построен в УПИ II – „За жилищно строителство”, кв. 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.”

§ 2. В Раздел III. Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да предостави под наем, към точка 3.1. Отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг или конкурс, се добавя:
„3.1.6. Помещение – магазин за промишлени стоки с площ от 50.00 (петдесет) кв. м., находящо се на бул. „Руски” № 100, между оси 24-26 на първия етаж в жилищен блок № 1, построен в УПИ II – „За жилищно строителство”, кв. 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.”ДИМИТЪР ДИМИТРОВ    /п/
Кмет на Община Етрополе