Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 11.07.2018 г.

11 Юли 2018 | 13:32 Прочетена: 133

                                                             СЪОБЩЕНИЕ от 11.07.2018 г.


Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-337/11.07.2018 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПЗ за УПИ І-„За авторемонтна и складова база”, кв. 137 по плана на гр. Етрополе.
Проектът – Плана за Застрояване и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.      
   
                   гл. специалист „РПиОД”                     (публикувано на 11.07.2018 г)
                           /Хр. Дочева/