Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 10.07.2018 г.

10 Юли 2018 | 15:57 Прочетена: 116

                                                       СЪОБЩЕНИЕ от 10.07.2018 г.


Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-330/09.07.2018 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПР и ПЗ за УПИ І-44, УПИ ІІ-44, УПИ VІІІ-44, УПИ ІХ-44 и УПИ Х-44, кв. 2 по плана на в.з. Рибарица.
Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.
                                     
гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 10.07.2018 г.)
       /Хр. Дочева