Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 10.07.2018 г.

10 Юли 2018 | 15:56 Прочетена: 111

                                                          СЪОБЩЕНИЕ от 10.07.2018 г.


Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-329/09.07.2018 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПР и ПЗ за УПИ VІІІ3240-„За обслужващи дейности” и УПИ ІХ3241-„За производствени, складови и търговски дейности и паркинг”, кв. 178 по плана на гр. Етрополе.
Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.
                                     
гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 10.07.2018 г.)
       /Хр. Дочева/