Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

04 Юли 2018 | 18:00 Прочетена: 148

                                                               О Б Я В Л Е Н И Е

                                        На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                                             О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-324/04.07.2018 г. на Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване на проект за изменение на действащия План за застрояване на поземлен имот 0 132041, находящ се в землището на гр. Етрополе.
   

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ                                          (публикувано на 04.07.2018 г.)
Кмет на Община Етрополе