Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

04 Юли 2018 | 16:12 Прочетена: 135

                                                                       О Б Я В Л Е Н И Е

                                На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

                                                              О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,
че със Заповед  № РД-15-319/02.07.2018 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация за  УПИ ІII-144 „За Обществено обслужване”, кв. 16  по плана на  гр. Етрополе,  с цел образуване на два нови самостоятелни УПИ /урегулирани поземлени имоти/ с предназначение „За жилищни нужди”
                                     
гр. инспектор „КРиНС”                                 (публикувано на 04.07.2018 г.)
       /инж. Силвия Хартарска/