Категории

З А П О В Е Д №.РД-15-323/04.07.2018 г.

04 Юли 2018 | 16:11 Прочетена: 122

                                                          З  А  П  О  В  Е  Д

                                                       №.РД-15-323/04.07.2018 г.

      На основание  чл. 44, ал. 2 от  Закона  за  местното  самоуправление и  местната
администрация, във връзка с чл. 99 от АПК и писмо вх. № 66-00-76-001/29.06.2018 г. на Регионално управление на образованието София –Регион,

                                                               О Т М Е Н Я М :

              Заповед № РД-15-302/21.06.2018 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 809/10.05.2008 г., представляващ Урегулиран поземлен имот IV- „За училище и общежитие“, квартал 27  по подробния устройствен план на с. Ямна с площ от 10829 кв.м., заедно с построените в него сгради.
          Към 04.07.2018 г. няма закупени утвърдени тръжни документации и няма постъпили заявления за участие в търга.
          Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за изпълнение.


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   /п/
Кмет на Община Етрополе