Категории

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

13 Юни 2018 | 09:02 Прочетена: 187

                                                                    О Б Я В А

                                                до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
гр. Етрополе, п.к.2180, област Софийска,
пл. „Девети Септември“ № 1
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
„Бетонен резервоар за вода с обем 100 кубически метра, с местоположение: ПИ 223006, землище на с. Брусен, община Етрополе, област София“
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: инж. Стефан Борисов – Зам. кмет, тел: 0884 331 590
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


Приложение:
1.    Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС