Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

11 Юни 2018 | 11:39 Прочетена: 165

                                                                    О Б Я В Л Е Н И Е

                                    На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

                                                   О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е   С Ъ О Б Щ А В А,

                                        
         че е изготвен проект за изменение на действащия ПУП на гр. Етрополе в частта на УПИ І-„Жилищен комплекс”, кв. 177 – образуване на нов УПИ ІІ с отреждане „За спортна площадка”.
    Проектът е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните страни всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните имат право да подадат писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация гр.Етрополе.


  (публикувано на  11.06.18г.)                                  Гл.специалист “РПиОД”
                                                                                                        / Хр. Дочева/