Категории

О Б Я В А

08 Юни 2018 | 16:04 Прочетена: 169

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общински съвет – Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, а именно:
§ 1. В Раздел III – „Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да предложи за предоставяне под наем”, към т. 3.3 „Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ”, се добавя:

„3.3.4. Отдаване под наем на пасища, мери и ливади, по реда на чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ, чрез провеждане на публичен търг:

Списък от файлове
О Б Я В А Преглед