Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

08 Юни 2018 | 16:02 Прочетена: 163

                                                              О Б Я В Л Е Н И Е

                            На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

                                           О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е   С Ъ О Б Щ А В А,


            Че с Решение № 77/25.05.2018 г. Общински съвет – Етрополе одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ-текстова и графична част и разрешава изработване, чрез възлагане от собствениците на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с № 645005-нов (получен от поземлени имоти №№ 000570, 645004 и 645008), м. „Горна Махала”, землище на гр. Етрополе, с цел промяна предназначението на поземлени имоти № 645004 и № 645008-земеделска земя за неземеделски нужди и обединяването им с ПИ № 000570 – урбанизирана територия с отреждане «За производство на животновъдна продукция».
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

(публикувано на 08.06.2018г.)                             гл.специалист “РПиОД”