Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 16-3/08.06.2018г.

08 Юни 2018 | 08:48 Прочетена: 166

                                                         С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

                                                              № 16-3/08.06.2018г.


Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №16/06.06.2018г. за строителство на „Пристройка към жилищна сграда”, находяща се в УПИ III-189, кв.15 по плана на                          с. Ямна.
Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.


/публикувано на 08.06.2018г./                                                   Гл. архитект