Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

01 Юни 2018 | 15:42 Прочетена: 190

                                                                   О Б Я В Л Е Н И Е

                                     На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                                              О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-266/01.06.2018 г. на заместник-кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация за  УПИ І-„Жилищен комплекс”, кв. 177  по плана на  гр. Етрополе,  с цел образуване на нови УПИ- УПИ І-„Жил. комплекс” и УПИ ІІ с отреждане „За спортна площадка”.


инж. СТЕФАН БОРИСОВ                                          (публикувано на 01.06.2018 г.)
заместник-кмет на Община Етрополе