Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

11 Май 2018 | 17:31 Прочетена: 130

Община Етрополе има намерението да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1. В рамките на проектното предложение се предвижда изпълнението на следните дейности:
•    Активиране на икономически неактивни лица;
•    Мотивационни обучения за представителите на целевата група;
•    Подготовка за стартиране на собствен бизнес - Клуб на предприемача;
•    Осигуряване на заетост;
•    Психологически консултации с родители на проблемни деца;
•    Мотивационни кампании за повишаване на нивата на здравно осигуряване в ромската общност;
•    Медийна кампания за подобряване достъпа до социални и здравни услуги;
•    Предоставяне на образователни услуги за ранно детско развитие;
•    Работа с родителите;
•    Създаване на Интеграционен образователен  център.

Във връзка с гореизложеното, Община Етрополе обявява процедура за избор на партньор – неправителствена организация.

Кандидатите за партньор трябва да отговарят на следните изисквания:

•    да са учредени и регистрирани съгласно действащото българско законодателство;
•    да имат централно управление или клон на територията на Република България;
•    да притежават съответните лицензионни/регистрационни документи съгласно българското законодателство за сходна услуга;
•    да отговарят на правилата в областта на минималните помощи по отношение на конкретната безвъзмездна финансова помощ;
•    опитът в изпълнението на дейности, сходни на тези, включени в проектното предложение, ще се счита за предимство.


Изискуемите документи се приемат и регистрират в деловодството на Община Етрополе от 08:00 часа до 17:00 часа до 15.05.2018 г.


Отдел „Европейски фондове, проекти и програми“