Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

11 Май 2018 | 18:00 Прочетена: 142

                                   На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

                                                                   С Ъ О Б Щ А В А,

 че със заповед № РД-15-221/11.05.2018 г. на Зам.-кмета на общината е разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 44, в частта на УПИ І44, ІІ44 и терен за „Озеленяване”, кв. 2 по плана на в. з. Рибарица, с цел обособяване на пет нови УПИ за ПИ № 44, изработване на ПУП – ПЗ /план за застрояване/ за новопроектираните УПИ и план-схеми за  „В и К” и Електроснабдяване на имотите.
 
           (Публикувано на 11 май 2018г.)

          ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”