Категории

О Б Я В А

08 Май 2018 | 15:23 Прочетена: 131

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, а именно:

§ 1. В Раздел III– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да
предостави под наем“, към т. 3.3.1. Отдаване под наем на земеделски земи, по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади“, по списък, приет с Решение № 8/25.01.2018 г., допълнено с Решение № 32/29.03.2018 г. на Общинския съвет – Етрополе, се добавя:
    „Съгласно Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища:

Списък от файлове
О Б Я В А Преглед