Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

04 Май 2018 | 19:55 Прочетена: 120

                                                                  О Б Я В Л Е Н И Е

                                      На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

                                                         О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е  С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-209/04.05.2018 г. на Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците, на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ проект за ПУП – План за застрояване за УПИ ХV-8,  кв. 9 п плана на в.з. Рибарица, схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в имота и инвестиционен проект за строеж на „Вилна сграда” в УПИ-то.`
Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в  отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250).                                                    
На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица по законосъобразност пред Административен съд София област, чрез Кмета на Община Етрополе в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й.

    Отдел „ТСУ,ИПиЕ”