Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 10-2/30.04.2018 г

30 Април 2018 | 18:06 Прочетена: 122

                                                                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                                 № 10-2/30.04.2018 г.

    Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 10/30.04.2018 г. за строителство на строеж  “Разширение на нов гробищен парк – етап Іг (квартал 15) и етап Ід - (квартал 16)”, находящ се в поземлен имот № 066063, м. „Котката”, землище на гр. Етрополе.
Разрешителното за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален и строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

          арх. Димитър Дачев
  главен архитект на Общината