Категории

З А П О В Е Д № РД-15-189/20.04.2018 г.

20 Април 2018 | 16:01 Прочетена: 154

                                                    З А П О В Е Д   № РД-15-189/20.04.2018 г.


                На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.125 от Закона за горите, във връзка с постъпило писмено предложение от Директора на ТП ДГС „Етрополе” с наш вх.№ РД-63-00-37/14.03.2018 г.
 

                                                                     З А Б Р А Н Я В А М :

                                    
            I. Пашата на селскостопански животни в следните горски територии държавна собственост,

1. Землище с. Бойковец
Вид собственост: Държавна публична
Отдели и подотдели №: „11и, к, л, м, н, о, 5, 6, 7”; „17з, и, к, л, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12”; „18ж, з, 9, 10”; „20з, и, к, 3, 4, 5, 6”; „21и, к, 8, 9, 10”; „22и, о, п, ф”; „23а, б, в, о, п, 3”; „24а, б, в, г”– обща площ: 280,1 ха.
Вид собственост: Държавна частна
Отдели и подотдели №: „1г, з, и, к, 8”; „2а, в, с, ч, щ, я, е1, 10, 15, 16”; „3д, з, п, с, 2”; „4а, д, ж, с, ш, я, а1, 4, 8, 9”; „5а, в, ж, 1, 6а, л, 2”; „7а, б, д, 2, 6”; „8в, д, з, 4, 6”; „9в, 3, 6”; „10б, в, г, ж, л, м, о, т, 2, 5”; „11а, 2, 8”; „12б, в, н, с, 5”; „13з, 2”; „14е, ж, к, ф, 3”; „15в, 6, 7, 8, 9”; „16д, е, ж, и, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13”; „17ж, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 18 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11”; „19 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16”; „20б, л, 2, 8, 9, 10, 11”; „21б, в, 2, 3, 4, 11, 12, 13,”; „22к, р, у”; „23р”; „24м, 3”; „25а, в, г, е, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9”; „26а, г, 1, 4”; „401д, л, п, ю1”; „402в1, р2, 2”; „404м1, н1” – обща площ: 594,1 ха.

2. Землище гр. Етрополе
Вид собственост: Държавна публична
Отдели и подотдели № „110а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4”; „111а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3”; „112б, д, е, ж, и, л, м, н, о, п, 3”; „140м, н, о, п, 3, 4”; „141а, б, в, 1, 2, 3, 4”; „143к, л, м, н, о, р, с” – обща площ:414,5 ха.
Вид собственост: Държавна частна
Отдели и подотдели № „59м, п, 1, 2, 3”; „60и, 1, 3”; „61з, к, н, 2, 4, 6, 7”; „62д, з, и, 3, 4, 5”; „63р, 1, 3, 4, 5, 6”; „643”; „65ж, 2, 3”; „66м, 1, 3”; „67 2, 4, 5”; „68 3”; „69 2”; „70 2, 4, 10, 11, 12”; „71 2”; „72г, 1”; „73р, 2, 3”; „74е, л, п, т, 1, 4”; „75ж, 1, 4”; „76 2”; „77г, 1, 4, 5, 6”; „78з, л, 3, 4”; „79в, н, а1, б1, 1, 5”; „80з, л, 3, 4, 5, 8”; „81а, в, г, ж, и, л, р, у, ч, ю, 11, 12, 14, 16”; „82 2”; „82 4”; „83в, г, 1”; „84 1, 2, 5”; „85 1, 3, 4, 6”; „86а, з”; „87и, л”; „88е, з, 1”; „89е, з, 2, 3”; „90 1”; „96е”; „97 2, 5, 6”; „99 2, 3”; „108б, 3”; „109 3, 5, 6”; „112в, г, т, х, 1”; „113и, 1, 3”; „114ж, 2, 3, 4”; „115е, з, т, 2, 3, 4, 5, 6”; „116к, с, 2, 3, 6, 9”; „117г, д, и, 3”; „118б, и, п, р, 4”; „119д, ж”, 7, 9”; „120в, 6, 7, 9, 10”; „121ф, ч”; „122о, 1, 3, 6”; „123 3, 4”; „124а, в, 2, 5”; „125а, р”; „126а, у, б1, 2, 3, 5”; „127а, 4, 7”; „128б, в, г, д, е, л, о, щ, 1, 6”; „129а, о, п, 1, 3, 4”; „130д, 1, 3, 4”; „140д, 1, 2”; „143д, е, 5”; „144н, о, 6, 7”; „145м, ц, 1, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19”; „146и, г1, е1, к1”; „147е1, 8, 9”; „148с, е1”; „149г1, 11, 12”; „150о, р, ц, л1”; „151а, з, и, и1, н1, л2, п2, ф2”; „152п, ф”; „154б, я1, 17”; „155ц, н1, а2, 16, 19”; „157б, е, о, ч, д1, з1, к1, п1, с1, ч1”; „403 8”; „405и”; „406г, д”; „413б, ш, я, 1” – обща площ: 1254,3 ха.

3. Землище с. Брусен
Вид собственост: Държавна публична
Отдели и подотдели № 229:5 – обща площ: 0,9 ха.
 Вид собственост: Държавна частна
Отдели и подотдели № „182 1, 2”; „183д, е, н, т, 2, 3”; „188д1”; „189ж”; „194п1, р1”; „195к, ф, ц, д1, о1, л2, н2, ц2, ш2, я2, р3, б4, в4, к4, р4, т4, ф4, д5, ц5”; „196ш1, я1”; „197б, о”; „198о, п, т1”; „199и, н, ю, л1, с1, у3”; „200щ, т1, 1”; „204ш”; „208м, в1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, у2, 2, 3”; „216в, д, 6”; „218а, к”; „219 2”; „220а, г”; „221ж”; „228 2”; „345з, у”; „424б, е, ж, м, о, п, р, с, ю”; „425н, р, ч, щ, ю, а1” – обща площ: 215,9 ха.

4. Землище с. Лопян
Вид собственост: Държавна публична
Отдели и подотдели № „229 р, я, 4”; „234г, 1”; „236 2”; „237а”; „238г, щ, ю, я, 2”; „242к, 1” – обща площ: 44,2 ха.
Вид собственост: Държавна частна
Отдели и подотдели № „172 2”; „174 1”; „175с, ц, ч”; „177 9, 11”; „178ч2, д3, я3, в4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19”; „179в, е, н”; „180к, р, у, х, ч, е1, 2, 3”; „181щ, 1, 4, 6”; „182л1, ч1”; „184м4, н4, 1, 2”; „228б, д, 1, 5”; „229г, д, ш1, 2, 3”; „230а, в, з, 1”; „231в, и, м, п, р, ш, 2, 3”; „232е, и, с, 1, 2, 3”; „233б, 2, 3”; „234а, е, и, 4”; „235и, о, ш, 1, 3, 4”; „236г, д, 1, 4, 5, 9, 11”; „237 1, 3, 4”; „238д, т, х, а1, в1, 3, 5”; „239 3, 4, 7”; „240б”; „241з”; „242г, о, я, 3, 5”; „243а, ф”; „244б, е, р, в1, д1, з1”; „245в, н, у, 2”; „246з, н, 2” – обща площ: 306,2 ха.

5. Землище с. Лъга
Вид собственост: Държавна публична
Отдели и подотдели № „158б, к, ч, н1”; „159н, ф, н1, ю1, 1, 2, 4, 9”; „160в, и, л, о, с, ч, ю1”; „161г”; „162а1, ж1, к1, р1, х1, 3”; „163б, г, к, н, р, ф, ю, а1, т1”; „165а, в, я, ж1, к1, р1, с1”; „166р”; „167у”; „168н, р, т, ф, я, а1”; „181и”; „415а, п, д1, к1, м1, с1, ф1, ш1, ю1, д2, и2, л2, 10” – обща площ: 138,6 ха.

6. Землище с Рибарица
Вид собственост: Държавна частна
Отдели и подотдели № „132ц, 7”; „133 2,3”; „134г, е, 3”; „135у”; „136с, т, у”; „137з, р, 3”; „138ж, з, м, с, т, у”; „169т1”; „170 3”; „410н, у1, ф1, а3, 6, 8”; „411 3”; „417д, н”; „418г, е, ж, л, м, п, ф” – обща площ: 146 ха.

 7. Землище с. Ямна
Вид собственост: Държавна частна
Отдели и подотдели № „248 2”; „249в, 3, 6, 13”; „292в, з, 3”; „293в, е, 2, 3, 5, 6, 7”; „294 1, 3, 5”; „295 1, 4, 6, 11, 15, 17, 18, 20”; „296 1, 5, 7, 8, 9”; „297 3, 5, 6, 8, 9”; „298 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13”; „299д, 3”; „300ж1, м1”; „301а1, г1, з1, 4, 6, 10”; „302е, н, 1, 3, 5, 6”; „303д, е”; „304к, м, 3, 4, 6”; „305и1, 1”; „306 2”; „307м, р, 1, 3”; „308п, х, ц, я, 3, 4”; „309 1, 2, 3”; „310а, в, г, ж, 2, 5, 9”; „311 1, 2, 5”; „312г, д, 2”; „313л, м, п, р, ч, д1, 2”; „314а, в, д, 3”; „315г, д, 2, 3, 5”; „316 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11”; „317е, 2, 3, 4, 7, 8, 9”; „318а, 2”; „319г, 2, 3, 4”; „320в”; „321 2”; „322л”; „323а, з, 2, 3”; „324 2”; „325г, л, 2, 6”; „326в, 2”; „327а, 2”; „328д, е, ж, и, 3”; „329г, 3, 5, 6”; „330 3, 4, 6”; „331 2, 4”; „332а, 1”; „33б, м, н, у, 1, 2, 3”; „334щ, а1, 1, 2”; „335и1, л1, 1”; „336е, 2”; „337 2”; „338 1, 2”; „340в, г, и, 1”; „341д, 1, 2”; „342а, к, л, п, 4”; „343у, я, 3” – обща площ: 365,7 ха.

       ІІ. Територии попадащи в регламента на чл. 124, т.2, т.3 и т.4 от Закона за горите – горски разсадници, горски култури, самовъзобновяващи се и регистрирани източници за производство на ГРМ и др.

1. Горски разсадник – „Синия вир"/землище Етрополе/
                                      - „Малки Искър”/землище Брусен/
2. Горски култури: отд. „157з1”, отд. „245ф”, отд. „195р2”, отд. „198ф”, отд. „198п”, отд. „251т”.
3. Регистрирани източници за  производство на ГРМ: отд. „22р”, отд. „22к”, отд. „22ф”, отд. „23а”, отд. „24в”, отд. „24г”, отд. „72г”, отд. „74п”, „отд. 96е”, отд. „126б1”, отд. „128о”, отд. „129п”, отд. „132ц”, отд. „134а”, отд. „134г”, отд. „136с”, отд. „136у”, отд. „138ж”, отд. „138з”, отд. „138с”, отд. „138т”, отд. 4138у”, отд. „286н”.


       ІІІ. Територии, попадащи в регламента на чл. 124, т.6 от Закона за горите – държавни дивечовъдни участъци.

Държавен дивечовъден участък с граници асфалтов път Етрополе – Кашана и Етрополе – Рибарица – Ямна /попадащ в зечлищата на гр.Етрополе,с.Ямна и с.Рибарица/.