Категории

О Б Я В Л Е Н И Е № 104/16.03.2018г.

16 Април 2018 | 13:16 Прочетена: 192

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1 и 3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на Павел Ангелов Васев - с последен известен адрес: гр.София, р-н Оборище, ул.„В. Априлов” № 18, ет. 5 - заинтересовано лице, по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, че е изработен проект за изменение на действащия ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 354, в обхват УПИ /парцел/ ІІІ354 и терен за „Озеленяване” в кв.39 по плана на  с. Брусен, общ. Етрополе, с който проект се изменят границите на УПИ ІІІ354, създава се нов УПИ ХІІ354 с отреждане за жилищни нужди и нова улица тупик за достъп до имота.
Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая №102 /тел.68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.
    На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление имате право да подадете писмени възражения, предложения и искания по проекта, до общинската администрация. 

           (Публикувано на 16 април 2018г.)


ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”