Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 23.03.2018г.

23 Март 2018 | 14:37 Прочетена: 256

                                                             С Ъ О Б Щ Е Н И Е
                                                                         от
                                                                   23.03.2018г.

               Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-147/23.03.2018г. на зам.-кмета на Община Етрополе е одобрен проект за частично изменение на действащия ПУП-ПР /план за регулация/ в обхват УПИ /парцели/ І173 и ІІ173  в кв. 36 по плана на  с. Бойковец, общ. Етрополе, обединяването им в един нов УПИ І173 с отреждане „За обществено обслужващи дейности–къща за гости и селски туризъм” и ПУП-ПЗ /план за застрояване/  за новопроектирания УПИ.
      Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”,стая №102 /тел.0720/68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 часа.
      На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.

        (Публикувано на 23 март 2018г.)


ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”