Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 08-6/23.03.2018 г.

23 Март 2018 | 13:52 Прочетена: 205

                                                            С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

                                                                № 08-6/23.03.2018 г.


Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 08/22.03.2018 г. за строеж на “Гараж”, находяща се в УПИ ІІ-1192, кв. 110 по ПУП на гр. Етрополе.
Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на дирекция за национален и строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.
                                                                      
                                                                                                       Публикувано на 23.03.2018 г.                                           
      гл. специалист „РПиОД”                             
              /Хр. Дочева/