Категории

СЪОБЩЕНИЕ

22 Март 2018 | 10:46 Прочетена: 426

                                                            О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                                   отдел  “ТСУ,ИпиЕ”

                               На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                                                      С Ъ О Б Щ А В А   НА

Калин Николаев Иванов - управител на „МАСТЕРДЖОБС” ЕООД и на „ЕУРОСТОК ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД, с последен известен адрес: гр. София, Община столична, ул. „Драгалевска” № 1, офис 2 – собственик на идеална част от УПИ ІІІ, кв. 178, гр. Етрополе и на сгради построени в имота
          Ангел Христов Христов – управител на „ХС ГАСТРОНОМ” ООД, с последен известен адрес: гр. София, ж.к. Дружба, бл. 261, вх. А, ет. 6, ап. 18 – собственик на самостоятелен обект от „Склад за промишлени и хранителни стоки”, построен в УПИ-то,
че със заповед № РД-15-073/12.02.2017 г. на заместник-кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и План за застрояване в обхват:  УПИ ІІІ-„Хлебозавод”, кв. 178  по плана на  гр. Етрополе,  с цел обособяване на самостоятелни УПИ за имоти пл. №№ 3240 и 3241 и обособяване на нова улица тупик с о.т. 65а-65б.
Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250).
                                                          
На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от  поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните лица имат право да обжалват издадената заповед, чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.

     (публикувано на 21.03.2018г.)                            Хр. Дочева                    
                                                                       /гл. специалист „РПиОД”/