Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

09 Март 2018 | 16:44 Прочетена: 210

До Николай Донов Николаев
гр. Разлог, ул. „Илинден” № 10, ет. 1, ап. 3

До Димитър Бориславов Марков
гр.Разлог, ул.„Шейново” № 27
 
До Станка Донова Николова
гр. София, ЖК „Люлин 3”, бл. 32, вх. А, ет. 7, ап. 20

До Иванка Петрова Донова
гр. Етрополе, ул. „М. Гаврилова” № 33


        На основание чл. 61, ал.1 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 и чл. 131 от ЗУТ и § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме, че със Заповед № РД-15-081/12.02.2018г. на зам.-кмета на Община Етрополе е одобрен проект за частично изменение на действащия ПУП - ПР /план за регулация/ в обхват УПИ /парцели/ УПИ ХІІІ20 и ХІІ-19 в кв.2 по плана на с.Рибарица, поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот ПИ № 19 и № 20  за  частта – 252кв.м. от имот пл. №19, придаваща се към парцел ХІІІ-20 и ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за УПИ ХІІІ20 и УПИ ХІV-299  в  кв.2.
 Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”,стая №102 /тел.0720/68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 часа.
 На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение имате право да подадете жалба до Софийски административен съд, чрез Община Етрополе.

       (Публикувано на 09 март 2018г.)


      НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”:
                                            /инж. М. Петрова/