Категории

ОБЯВА

06 Март 2018 | 13:58 Прочетена: 265

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,
 
На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, а именно:

§ 1. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.1. Имоти - частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг или конкурс, се добавя:
„4.1.12. Имот № 000611, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Иванчовец“ с НТП „Друга селскостопанска територия“ с площ от 1.855 дка.“

§ 2. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4. Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти, се добавя:
    „4.4.3. Поземлен имот без пл. № в размер на 2 /два/ кв.м., представляващ придаваемо място по регулация и съставляващ реална част от УПИ VII – 62,63, кв. 5 по подробния устройствен план на с. Брусен, целият от 758 кв.м.
      4.4.4.  Ид. част в размер на 0.183 дка от имот № 040071, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Ябланица“, целият с площ от 1.183 дка.“ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   /п/
Кмет на Община Етрополе