Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

23 Февруари 2018 | 14:48 Прочетена: 224

                                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                                 отдел  “ТСУ,ИпиЕ”

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 1 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК


                                                              С Ъ О Б Щ А В А  НА

Зорница Димитрова Дончева-Митова с последен известен адрес:гр. София, ул. „Атанас Далчев” 3, вх. Б, ет. 6, ап. 33
Румяна Тодорова Георгиева с последен известен адрес: гр. София, ул. „цар Симеон” № 47, ет. 5 ап. 9
Боряна Кръстева Георгиева-Чакманова с последен известен адрес:гр. София,ул. „Христо Ковачев” 28, ет. 4., ап. 4
Андрей Евгениев Арсов с последен известен адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 984, вх. Б,
Стефанка Денова Стефанова с последен известен адрес: гр. Пловдив, бул. „България” 196, ет. 9, ап. 43
Вяра Кръстева Георгиева-Пипева с последен известен адрес: гр. София, бул. „ Евлоги и Христо Георгиеви” 91, ет. 1,
Генка Василева Попова с последен известен адрес: гр. София, ж.к. „Бъкстон” 38, вх. В, ет. 08, ап. 70
Рени Цанова Симеонова с последен известен адрес: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади”, ул. „Тодор Каблешков” № 69,вх. А, ет. 3, ап. 13А
заинтересувани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1,  във вр. с чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, че със заповед № РД-15-051/30.01.2018 г. на Заместник-Кмета на Общината е одобрен проект за изменение на действащия ПУП на ЦГЧ на гр-. Етрополе – ПР /план за регулация / за УПИ ІІІ-общ. и ПЗ/план за застрояване/ за УПИ І-„За общ. обслужващи дейности и общински пазар”,    кв. 20.
Проектът с издадената заповед е изложен в Общинската администрация, в Отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваното лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14(четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните лица имат право да обжалват издадената заповед, чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.


     (публикувано на 23.02.2018 г.)                            Хр. Дочева                     
                                                                      /гл. специалист „РПиОД”/