Категории

К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л

16 Февруари 2018 | 16:37 Прочетена: 242

                                       К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

   
Днес, 15.02.2018 г., на основание чл. 37м, във връзка с изискванията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД-15-062/05.02.2018 г. на Кмета на Община Етрополе, в състав:

           Председател:  Росица Христова – Заместник - Кмет
  Членове:  1. Даринка Петкова – Н-к отдел УОСИРЖП
                   2. Бистра Павлова- юрисконсулт
                   3. Милена Маринова – ст. експерт УС   
                   4. Пенка Иванова- общинска собственост

извърши проверка на всички сключени договори с общината за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.
    На заседанието присъстваха всички членове на комисията. Комисията констатира, че       към 01.02.2018 г. Община Етрополе има сключени общо 23 /двадесет и три/ бр. договори, от които  10 /десет/ договора с физически лица - земеделски производители и 13 /тринадесет/ договора с юридически лица – земеделски производители, както следва: