Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

15 Февруари 2018 | 14:01 Прочетена: 172

                                                                      О Б Я В Л Е Н И Е

                              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                                                 О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                                           С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-073/12.02.2017 г. на заместник-кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и План за застрояване в обхват:  УПИ ІІІ-„Хлебозавод” и уличното „Озеленяване” пред лицето на УПИ ІІІ, кв. 178  по плана на  гр. Етрополе,  с цел обособяване на самостоятелни УПИ за имоти пл. №№ 3240 и 3241 и обособяване на нова улица тупик с о.т. 65а-65б.
   

инж. СТЕФАН БОРИСОВ                                          (публикувано на 15.02.2018 г.)
заместник-кмет на Община Етрополе