Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

13 Февруари 2018 | 09:38 Прочетена: 192

                                                      О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е


                            На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                                              С Ъ О Б Щ А В А ,

че със заповед № РД-15-079/12.02.2018г. на Зам.-кмета на общината е разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПР /план за регулация/ на УПИ І-173 и ІІ-173, кв. 36 по плана на с. Бойковец, в частта на неприложената регулация на придаваемото се  общинско място към УПИ І, обединяване на същите в нов УПИ с отреждане  „За обществено обслужващи дейности – къща за гости и селски туризъм” и изработване на ПУП-ПЗ /план за застрояване/  за новопроектирания УПИ.

 (Публикувано на 13 февруари 2018г.)


 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”