Категории

О Б Я В А

05 Февруари 2018 | 15:46 Прочетена: 237

                                                                      О  Б  Я  В  АУВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,
 
На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, а именно:
§ 1.  В Раздел IV – „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4. Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти, се добавя:
    „4.4.2. Поземлен имот без пл. № в размер на 8 /осем/ кв.м., представляващ придаваемо място по регулация и съставляващ реална част от УПИ II – 774, 775, кв. 40 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият от 550 кв.м.“
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ    /п/
Кмет на Община Етрополе