Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-2/01.02.2018г.

01 Февруари 2018 | 14:35 Прочетена: 252

                                                      С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

                                                          № 01-2/01.02.2018г.
 

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадена Заповед №02/01.02.2018год. за допълване Разрешение за строеж №33/18.08.2015г. за строителство на: „Преустройство, надстройка и модернизация на съществуваща автогара и таксиметрова служба”, находяща се в УПИ V, кв. 86 по ПУП на гр. Етрополе
Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.


/публикувано на 01.02.2018г./                                                   Гл. архитект