Категории

СЪОБЩЕНИЕ

30 Януари 2018 | 13:46 Прочетена: 210

                                                                         СЪОБЩЕНИЕ
                                                                                от
                                                                          30.01.2018 г.


Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-051/30.01.2018 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПР за УПИ ІІІ-общ. и ПЗ за УПИ І-„За обществено обслужващи дейности и общински пазар”, кв. 201 по плана на  ЦГЧ на гр. Етрополе.
Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.
                                     
гл. специалист „РПиОД”                                               (публикувано на 30.01.2018 г.)
       /Хр. Дочева/