Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

23 Януари 2018 | 14:16 Прочетена: 274

                                               О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е


    На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията
С Ъ О Б Щ А В А ,

че със заповед № РД-15-037/23.01.2018г. на Зам.-кмета на общината е разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП-ПР за ПИ № 354 „Озеленяване” и УПИ /парцел/ ІІІ-354 в кв. 39 по плана на с. Брусен, общ. Етрополе.

 (Публикувано на 23 Януари 2018г.)


 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”:
                                            /инж. М. Петрова/