Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

09 Януари 2018 | 11:46 Прочетена: 239

                                                                   О Б Я В Л Е Н И Е

                                                             О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                                     С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-019/09.01.2018 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците, на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация  в частта на имот пл. № 10, отредена за „Озеленяване”, кв. 8 и на  УПИ ІІІ-10,  кв. 8 по плана на в.з. Рибарица.
Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250).                                                    
На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица по законосъобразност пред Административен съд София област, чрез Кмета на Община Етрополе в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й.


инж. СТЕФАН БОРИСОВ
заместник-кмет на Община Етрополе                    (публикувано на 09.01.18 г.)