Категории

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе

05 Януари 2018 | 15:14 Прочетена: 195

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,
 
На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, а именно:


§ 1.  В Раздел IV – „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.2. Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извършва продажба, без провеждане на публичен търг или конкурс, се добавя:
    „4.2.2. Застроен УПИ IХ – 79, квартал 33 по подробния устройствен план на с. Ямна с площ от 1166 кв.м., актуван с АЧОС № 612/26.05.2004 г.
             4.2.3. Застроен УПИ I - 5, квартал 3 по подробния устройствен план на вилна зона  Лопян с площ от 843 кв.м., актуван с АЧОС № 622/07.06.2004 г.“


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   /п/
Кмет на Община Етрополе