Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 04.01.2018 г.

04 Януари 2018 | 13:27 Прочетена: 187

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-008/04.01.2018 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПЗ за УПИ Х-189, кв. 34 по плана на с. Бойковец, община  Етрополе.
Проектът – Плана за Застрояване и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.      
   
                   гл. специалист „РПиОД”                     (публикувано на 04.01.2018 г)
                           /Хр. Дочева/