Категории

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2018 Г.

10 Ноември 2017 | 10:08 Прочетена: 295

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Етрополе уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2018 г.
В съответствие с  изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), Община Етрополе предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно  - сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2018 г. са предвидени средства в размер на 622000.00 лева, съгласно проект на Предложение за решение на Кмета на Община Етрополе до Общинския съвет – Етрополе, относно: приемане на план сметката за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2018 г.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на е-mаil адрес: obstina@etropolebg.com или в Центъра за обслужване на граждани в Общинска администрация - Етрополе, на първия етаж в сградата на общината, в едномесечен срок считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Етрополе на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация - Етрополе или от публикувания по-долу проект за решение.