Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 34-2/01.12.2017г.

01 Декември 2017 | 15:09 Прочетена: 232

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 34-2/01.12.2017г.


Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено Разрешение за строеж №34/01.12.2017год. за строителство на строеж: „Стопанска постройка” в УПИ ХVI93, кв. 220 по плана на гр. Етрополе.
Разрешението за строеж е изложено в Отдел „ТСУ, ИП и Е”, стая 102 /тел. 68250/ за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.


/публикувано на 01.12.2017г./                                                   Гл. архитект