Категории

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

01 Декември 2017 | 10:04 Прочетена: 194

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е  С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-503/30.11.2017 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за ПУП – План за застрояване за УПИ І-9,  кв. 18 по плана на в.з. Рибарица  и схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в имота.
Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в  отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250).                                                    
На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица по законосъобразност пред Административен съд София област, чрез Кмета на Община Етрополе в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й.


инж. СТЕФАН БОРИСОВ
заместник-кмет на Община Етрополе                    (публикувано на 01.12.17 г.)