Категории

СЪОБЩЕНИЕ

27 Ноември 2017 | 09:44 Прочетена: 236

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е
Отдел “ТСУ,ИПиЕ”

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 1 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК

С Ъ О Б Щ А В А

на Добромир Любомиров Чочов с последен известен адрес: гр. София,  ж.к. Хаджи Димитър, бл. 74, вх. Д, ет. 2, ап. 93, заинтересувано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1,  във вр. с чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, че със заповед № РД-15-455/31.10.2017 г. на Заместник-Кмета на Общината е одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПР /план за регулация/ за УПИ ІІ-10,  кв. 9,  в.з. Рибарица.
Проектът с издадената заповед е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваното лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14(четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваното лице има право да обжалва издадената заповед, чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.


     (публикувано на 27.11.2017г.)                            Хр. Дочева                     
                                                                /гл. специалист „РПиОД”/