Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

16 Октомври 2020 | 16:16 Прочетена: 34

                         На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                    О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е     С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-575/16.10.2020 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация в частта на  УПИ Х-293, УПИ ІХ-292 и УПИ ХІ-294, кв. 33 по плана на с. Лопян при условията на §8, ал. 2, т.2 и т. 3 от ПР на ЗУТ.  
    

        Христина Дочева                                          (публикувано на 16.10.2020 г.)
         гл. спец. „РПиОД”